اصفهان، بلوار دانشگاه

مــرکز ایران

031-4636

شنبه تا پنج شنبه

نوبت دهی اینترنتی

ارسال فرم ایمنی اتاق عمل

اتاق عمل دارای راه خروج اضطراری می باشد(ضروری)
جنس کف مقاوم در برابر حريق می باشد(ضروری)
جنس کف از نوع الکتروستاتيک می باشد(ضروری)
سيستم اعلام حريق مناسب نصب می باشد(ضروری)
خاموش کننده دستی از نوع فوم و به تعداد کافی موجود است(ضروری)
پرسنل اتاق عمل برای مقابله و مواجهه با حوادث آموزشهای لازم را گذرانده اند(ضروری)
تجهيزات الکتريکی و دستگاههای مورد استفاده در اتاق عمل سالم و ايمن می باشند(ضروری)
تدابير لازم جهت مقابله با تخليه الکتريکی به عمل آمده است(ضروری)
سيم کشی های موجود براساس اصول ايمنی انجام شده و سيم ها و کابلهای برق مستحکم و سالم هستند(ضروری)
کليدها ، پريزهای برق و دستگاههای الکتريکی موجود مطمئن و دارای اتصال زمينی هستند(ضروری)
سيستم تهويه اتاق عمل اختصاصی می باشد(ضروری)
تهويه دارای سيستم دمنده و مکنده است(ضروری)
وسايل و تجهيزات نصب شده در اتاق عمل دارای استحکام کافی در نصب می باشند(ضروری)
چراغ های سياليتيک پرتابل موجود میباشد(ضروری)
وسايل و تجهيزات نصب شده به ديوار و يا آويزان از سقف به خوبی در محل خود مهار شده اند(ضروری)
لامپ های نصب شده در اتاق عمل از نوع ضد جرقه می باشد(ضروری)
کپسولهای اکسيژن و گازهای طبی موجود به طور ايمن نگهداری می شوند(ضروری)
کپسولهای اکسيژن و گازهای طبی در رنگهای مجزا مشخص میباشند.(ضروری)
قفسه های نگهداری دارو ، وسايل و تجهيزات در محل خود به خوبی ثابت و مهار شده اند(ضروری)
چيدمان وسايل و تجهيزات در اتاق های عمل ، ريکاوری ، راهروها و محل استراحت کارکنان مناسب است (به طوريکه مانع خروج اضطراری افراد نگردد )(ضروری)
ليست کشيک و شيفت افراد مشخص بوده و موجود می باشد(ضروری)
فیلتر هپا موجود میباشد(ضروری)
تاریخ انقضا فیلتر هپا کنترل میشود.(ضروری)
وسايل گرمايش و سرمايش در محل های مناسب نصب می باشند(ضروری)
حداقل وسايل و داروهای مورد نياز عمل جراحی در محل امن جهت حوادث غير مترقبه پيش بينی شده است(ضروری)
برانکارد حمل بیمار ایمن میباشد(ضروری)
از برانکارد با چرخ های ترمز دار سالم استفاده میشود(ضروری)
به بالای صفحه بردن